KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE "MOJA-WODA"?

O dofinansowanie z programu rządowego realizowanego przez Ministerstwo Klimatu, a obsługiwanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska będą mogli skorzystać właściciele jednorodzinnych domów, którzy zdecydują się na inwestycję w system do zbierania i zagospodarowania wody deszczowej i roztopowej.

Przewiduje się, że z programu skorzysta około 20 tysięcy właścicieli domów jednorodzinnych i w związku z tym taka ilość beneficjentów rozpocznie przechwytywanie wody opadowej i roztopowej, by następnie wodę tą wykorzystać min. do podlewania swoich ogrodów. W ten sposób przyczynią się do zatrzymania wody podczas nadmiernych opadów,tworząc poprzez te małe systemy przechwytywania wody deszczowej, system ogólnopolskiej małej retencji na terenie całej Polski.NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU "MOJA-WODA"?

Wsparcie finansowe przewidziane jest na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Taka "złapana woda" ma nie trafiać np. do kanalizacji deszczowej.

Resort tłumaczy, że pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

W praktyce oznacza to, że z dotacji można będzie zakupić systemy do gromadzenia i wykorzystania wody opadowej i roztopowej składające się min. z :

*Zbiorników podziemnych i naziemnych

*Elementów przechwytujących wodę

*Urządzenia rozsączające wodę deszczową

*Pompy do tłoczenia deszczówki

*Systemów nawodnienia i zraszania

*Elementów tworzących oczka wodneJAKA JEST FORMA I KWOTA DOFINANSOWANIA W PROGRAMIE "MOJA-WODA"?

Program "Moja-Woda" przewiduje dla beneficjenta dotację w wysokości maksymalnej 80% inwestycji, lecz nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Na całe działanie przewidziano 100 milionów złotych na lata 2020-2024.


KIEDY I GDZIE SKŁADA SIĘ WNIOSEK O DOTACJĘ Z PROGRAMU "MOJA-WODA"?

Od pierwszych dni lipca 2020 roku można składać już wnioski o dofinansowanie z programu "Moja Woda". Cały program przewidziany jest do 2024 roku, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne, wnioski zaś składane są do wojewódzkich oddziałów NFOŚIGW, w zależności od miejsca posadowienia domu jednorodzinnego.


DODATKOWE WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

Warunki dofinansowania:
1) zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;
2) dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;
3) dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej;
4) realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;
5) okres trwałości przedsięwzięcia - 3 lata od daty jego zakończenia ;
6) w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.